Studio Kladno versus „sekta Zeitgeist“?

Z TZMČR WIKI
Verze z 8. 1. 2017, 23:41, kterou vytvořil Michal Mauser (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tento článek je reakcí na pořad studia Kladno Svobodného vysílače (nyní odtržené Svobodné radio), který byl odvysílán 25.8.2015 a jeho záznam je zde (záloha zde). K jeho sepsání jsme byli vyzváni posluchači rádia a příznivci hnutí.

Po přibližně třináctiminutovém úvodu mimo téma zazněla tato slova:


Čas v záznamu: 00:13:24 | Vladimír Kapal řekl:

„... Jsou zde hnutí, různá hnutí, např. Zeitgeist, která tvrdí, že jsou to peníze, které lidi zotročují a odmítají je. Snaží se o změnu ekonomického a duchovního pohledu na svět. Chtějí lid vychovávat, vyučovat, aby svět došel k poznání, jak oni říkají. Domnívám se a četl jsem jejich materiály pozorně celé odpoledne, že se jedná o nereálnou vizi. Spíše o sektu než o snahu opravdu změnit svět. Jsem racionalista. A vím, že ani nejkrásnější a nejideálnější myšlenku nelze prosadit bez změny politického systému. Ať se nám to líbí či nikoli, celý náš život ovládají politici, a právě oni jsou těmi, kdož o našich životech, ale i o lidském zotročování rozhodují. ...“

Komentář TZM ČR:

Takže podle pana Kapala má Hnutí Zeitgeist nereálnou vizi, chce lidi vychovávat a vyučovat a jde vlastně spíše o pouhou sektu a lidské zotročení dává za vinu penězům. Tento a všechny následující argumenty jsou založeny na autorově „jednoodpoledním“ studiu materiálů? Myslím, že to mluví samo za sebe. Je to naprosto neprofesionální, nevědecký přístup a podle toho také vypadá jeho názor, který je samozřejmě zcela mylný. Pan Kapal si evidentně plete pojmy s dojmy. Jenom pro upřesnění zde uvádíme definici pojmu „Sekta“: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekta. Pokud si čtenář prostuduje text definice za tímto odkazem a alespoň jednou četl text, který definuje Hnutí Zeitgeist, je mu naprosto jasné, že Hnutí Zeitgeist nemá s tímto termínem nic společné.

Nikoho nechceme vyučovat ani vychovávat. Pouze prezentujeme fakta a vytváříme podmínky, aby si skutečné příčiny a důsledky mohl uvědomit každý sám. O tom, jak kvalitně byly materiály nastudovány, si rovněž může každý udělat obrázek. Uvedeme zde jeden příklad části textu přímo z našich webových stránek:

„... Principiální zaměření hnutí zahrnuje poznání, že většina sociálních problémů, které v této době sužují lidstvo, nejsou výhradně důsledkem institucionální korupce, absolutního nedostatku, politických rozhodnutí, chyb v „lidské přirozenosti“ nebo jiných příčinných domněnek, které bývají často zmiňovány. Místo toho hnutí uznává, že problémy jako chudoba, korupce, znečištění, bezdomovectví, války, hladomor a podobné jsou spíše „symptomy“ pramenící ze zastaralého socioekonomického systému. ...“

Rádi bychom v této souvislosti připomněli, že hloubkové studium trvá většinou mnoho let a pokud chceme pochopit hlubší relevantní příčiny problémů ve společnosti, musíme se nutně zaměřit na celý kontext a mít alespoň základní multidisciplinární znalosti. Proto je také výzkum „týmovou“ prací mnoha a mnoha odborníků z různých společenských (i vědeckotechnických) oblastí. Kniha a skripta „Definice Hnutí Zeitgeist“ je koncentrátem těchto znalostí a obsahuje rovněž stovky odkazů na odborné zdroje pro případ, že by čtenář potřeboval více důkazů. Jak je ale vidět, tak panu Kapalovi stačilo jedno „celé odpoledne“, aby pochopil o čem je Hnutí Zeitgeist.

Politici údajně, podle pana Kapala, řídí naše životy. Zde je důležité se zeptat, kdo jim neustále dennodenně dává (nikoli dal) k tomu mandát? A kdo má vlastně ve skutečnosti tu opravdovou (skrytou) moc ve společnosti? Není to náhodou sjednocená masa uvědomělých lidí, která již tolik netrpí názory v zásadních otázkách přežití jako celku a ví, co je důležité? Není to tak, že jsme všichni obětí mechanismu (včetně bohatých a politiků) zastřešeného právním systémem, jenž brání ty bohaté (ochrana majetku), a který jsme si po mnoho generací vytvářeli? Nenastal náhodou zhruba před 200 lety střet zastaralého socioekonomického systému s prudce se rozvíjející technologií, kdy se během následujících 150 let zvýšila energetická výměna na 1 osobu tisícinásobně a když víme že peněžní systém potřebuje ke své existenci NEDOSTATEK a MOŽNOST RŮSTU? O nějaké dynamické rovnováze s ekosystémem zde nemůže být ani řeč. Není to náhodou tak, že celý současný socioekonomický systém stojí na zastaralých předpokladech, které neustále udržuje a posiluje ve vědomí populace, aby se zachovaly středověké hodnoty za každou cenu? Jaké jsou skutečné příčiny touhy po moci a majetku? V konkurenčním prostředí, kde se každý bojí o svůj prostor a existenci by nás nemělo překvapit, že se lidé chovají tak, jak se chovají. Je to mechanismus. A politika a celý proces jejího fungování je jeho nedílnou součástí, jenž je zastřešena Moderní mechanikou peněz, která toto celé řídí. Do takovýchto „kalných vod“ se rodíme a ty nás také formují. V systému, který odměňuje korupci penězi a majetkem a ve kterém bez peněz nelze přežít se nemůžeme divit, že se z lidí stávají „nemorální“ jedinci schopni všeho. Systém se bude bránit, jelikož ho budou bránit lidé, kteří z něj profitují a mylně se domnívají, že jim dlouhodobě zajišťuje život. Kolik času a utrpení ještě lidé potřebují vidět a zažít, aby začali tyto věci chápat a více studovat, pochopili princip tohoto mechanismu a sjednotili se na tom, co je skutečně důležité a společně pracovali na vizi nového socioekonomického modelu, který bude respektovat přírodní zákony jenž jsou nadřazeny všem názorům a na které je navázané samotné přežití lidstva? Pokud se ke studiu těchto fenoménů budeme stavět jako pan Kapal a neustále obhajovat „staré pravdy“, které již byly v mnoha výzkumech vyvrácené, daleko se nedostaneme.

Věta

„Jsem racionalista a vím, že ani nejkrásnější a nejideálnější myšlenku nelze prosadit bez změny politického systému“

je rovněž nesmysl. Je mnoho příkladů z historie které ukazují opak. Co například Martin Luther King nebo Mahatma Gándhí? Co hnutí za práva žen? Utopií je naopak myslet si, že politikou lze něco výrazně změnit. Více například zde. Mnoho lidí se o to pokusilo (např. nedávno pan Tsipras v Řecku). Každý soudný a znalý člověk najde mnoho příkladů jak z domácí, tak zahraniční politiky. Děje se to prakticky denně. Politika, tak jak ji známe za posledních 200 let, je zastaralý, těžkopádný a neefektivní proces, kterým se dá změnit jen velmi málo. Změny v ekosystému za posledních několik dekád jsou mnohem rychlejší a exponenciální. Takže se zde o racionalismu pana Kapala nedá vůbec mluvit. Ale abychom mu nekřivdili. Možná je racionalistou, ale pravděpodobně nemá dostatek nastudovaných relevantních multidisciplinárních informací, aby se jeho racionalita uplatnila a mohla vyvodit smysluplný závěr, který je podložený realitou. Celoodpolední studium považujeme za naprosto nedostatečné a urážející.

V dalším se pan Kapal drží zavedených systémových dogmat, které poměrně sugestivním způsobem vnucuje posluchačům, kde tvrdí, že není jiná cesta, než ústavní nebo politická. Rozděluje lidstvo na ilumináty, politiky a ostatní, čímž vlastně podporuje rozdělení a cestu konfrontace a násilí. Zdá se, že chápe pojem demokracie a svobody zcela jinak, než my, nebo si neuvědomuje, že v současném systému tento status není dosažitelný kvůli zabudovanému strukturálnímu finančnímu / ekonomickému nátlaku bez ohledu na to, kdo z politiků bude u moci. Věříme, že pokud by se pan Kapal na celý systém podíval technickým pohledem a měl patřičné multidisciplinární znalosti, viděl by celý tento mechanismus jasněji a pochopil by, že je nutné jej změnit od základů. To ale neznamená, že se to stane ze dne na den nějakým revolučním převratem.

Faktem je, že demokracii nemáme, pouze její iluzi, která je vesele živena za pomocí médií a jednou za čas CELONÁRODNÍ REALITY SHOW nazývanou VOLBY. Výsledek voleb je vždy stejný - snaha o vyrovnání nevyrovnatelného rozpočtu, snaha o růst HDP a přijatelnou zaměstnanost vytvářením dalších nesmyslných povolání, blokování plné automatizace, která by vyřadila dalších 10% populace z pracovních činností, korupce, inflace, politické aféry, navýšení státního dluhu atd. A to vše nikoli pro to, že by byli politici tak neschopní. Vyplývá to ze samotné podstaty monetárního mechanismu a na to navázaných motivací. Myslet si, že je možné tento systém reformovat je čirou utopií.


Čas v záznamu: 00:18:30 | Vladimír Kapal řekl:

„... Peníze nejsou špatné, či dobré, jsou to pouze peníze a jsou takové, jaké je lidé udělají. ...“

Komentář TZM ČR:

S tímto lze v podstatě souhlasit. Platí to stejně u jakékoli technologie atd. Je to pouze neutrální nástroj (mechanismus) zastaralého přerozdělování zdrojů na planetě Zemi. Nyní ovšem již tento mechanismus posledních zhruba 150 let postupně selhává. Hlubší příčinou selhání totiž není úrok nebo korupce a další symptomy atd. Hlubší příčinou je střet této zastaralé správy zdrojů s technologií. Není to otázka komunismu, socialismu, kapitalismu, imperialismu. To jsou pouze kategorie pro označení společenských modelů (zdá se, že toto zjednodušené kategorické uvažování brání většině lidí podívat se na náš svět nezaujatě a objektivněji). Zhruba před 200 lety totiž postupně dochází k zásadní změně, jakým organizujeme společnost. Důvodem je tedy relativně prudce rostoucí energetická výměna na osobu (objev parního stroje, ropy, mechanizace), následkem čehož prudce roste populace a spotřeba. Dochází k relativnímu nasycení trhu a mnoha dalším fenoménům, které postupně udělaly stávající socioekonomické uspořádání zastaralé a technicky neefektivní. ... Vše je velmi podrobně i z historického hlediska rozebráno v publikaci „Definice Hnutí Zeitgeist“ a v jiných dokumentech.

Hnutí Zeitgeist nepracuje s pojmy jako dobro nebo zlo (dobré nebo špatné) apod., protože jsou to, opět, pouze kategorie pro určitý pohled na svět, který má svůj důvod při určitém omezenějším vnímání reality, ale technicky nedokáže dlouhodobě vyřešit narůstající sociální problémy. Spíše se zdá, že tento archaický pohled na svět lidi rozděluje, prohlubuje mezi nimi konflikty a přispívá ke „zbytečnému“ utrpení.


Čas v záznamu: 00:19:11 | Vladimír Kapal řekl:

„... ale domnívám se, že přestat používat peníze jest utopický názor. Není jiného motoru, který by lidé mohli využívat a používat, aby byla oceněna jejich práce. ...“

Komentář TZM ČR:

Dogmatické tvrzení „neměnné pravdy“ typu - „Co nemůže být, to být nesmí!“. Možná to bylo míněno tak, že není jiného motoru, který by v současném systému dokázal ocenit a motivovat otrockou práci. Neinformovaný posluchač z hlasového projevu pana Kapala může získat reálný pocit, že některé věci vytvořené člověkem jsou pevně dané a neměnné. Věříme, že je to opět pouze jeho neznalostí monetární mechaniky a základních principů fungování ekonomiky.

Co je skutečnou motivací pro lidskou činnost, se kterou jsme se všichni narodili? Co je skutečným motorem pokroku? Nikola Tesla, Galileo Galilei, Albert Einstein, bratři Wrightové a jiní nepracovali pro peníze. Členové poboček Hnutí Zeitgeist také nepracují pro peníze, i když měli tu možnost. I v dnešním světě, kde se zdá, že monetární tok řídí vše, je neuvěřitelné množství dobrovolnických činností. Například Anketa z roku 1992 říká, že více než 50 % dospělých Američanů dobrovolně pracovalo za sociální věc a to v průměru 4,2 hodiny týdně a jejich počet stále roste. Oceněním za tuto práci je smysluplná práce samotná. Ta zbývající může být téměř beze zbytku automatizována. Co nás motivovalo jako děti, když jsme si hráli? Co bylo pro nás největší odměnou a uspokojením? Peníze jsou pouhým nástrojem a umělým stimulem pro otrockou opakující se činnost, která sama o sobě není motivací, ale bylo ji v minulosti nutné dělat abychom přežili. Technologie toto všechno mění a změní ať chceme nebo ne. Dnes již více jak 80 % lidstva vykonává činnosti, které pro chod společnosti nejsou potřeba. Jsou to „umělá“ povolání, která by ze dne na den mohla zaniknout. Navíc tato zbytečná povolání neuvěřitelným způsobem plýtvají energetickými a surovinovými zdroji planety denně. Jsou zde jenom proto, že jsme se prozatím celospolečensky nedokázali vypořádat s monetární správou pro přístup ke zdrojům - především k základním lidským potřebám. Tento přístup lze již dnes realizovat bez peněz a to za pomoci pokročilé (informační) technologie. Peníze nejsou žádným statickým stavem. Představují pouze dočasnou přechodnou etapu ve vývoji lidstva. Stojíme na prahu zcela nové sjednocené společnosti, kterou můžeme mít, pokud tento přechod zvládneme.

„Touha stát se nepostradatelným jest pákou pokroku. Ale brzdou pokroku je naše touha zůstat nepostradatelným.“

- T. Baťa


Čas v záznamu: 00:22:46 | Vladimír Kapal (volná interpretace):

V záznamu je v podstatě popsána situace dvou lidí, kteří by si mohli vybrat auto a samozřejmě nikdo by si nevybral to horší, takže by nemusely být žádné značky aut.

Komentář TZM ČR:

To je přece samozřejmé. Lidé chtějí přirozeně to nejlepší pro danou situaci a to také mohou dostat. Není důvod, aby existovaly značky, které často mají stejné parametry, ale uměle navýšenou cenu. Opět je to důsledek stratifikace společnosti, která rozděluje lidi a v důsledku vede až ke genocidám. Proč nedělat vše tím nejlepším způsobem, jakým v dané době umíme, s použitím databáze znalostí všech odborníků, kteří kdy žili na této planetě a bez omezení patenty a autorskými právy? To ale přece neznamená, že nebudou různé variace výrobků. Stejně tak jako dnes máme možnost různých barev, tvarů, designu, tak to vždy bude záležet na lidech, co se bude vyrábět. Navíc se do toho každý může (nemusí) zapojit. Každý může mít jiný vkus. Technicky to ale budou vždy optimalizované výrobky. NLRBE je mnohem pružnější a efektivnější systém než ten, jenž známe dnes. Navíc představuje skutečnou demokracii, kde všichni lidé mohou rozhodovat (přispívat) a „hlas“ každého se bere v potaz a to ne jednou za 5 let, ale denně a v reálném čase (včetně a především matky Země - ekosystému). Tento proces je podrobně rozebrán v mnoha materiálech Hnutí. Naprosté základy se může každý dovědět v českém jazyce např. ve videoprezentaci Úvod do ekonomické kalkulace v Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích.


Čas v záznamu: 00:23:21 | Vladimír Kapal řekl:

„... On totiž, kdyby nebyl peněžní systém, kdyby nebylo komerční využívání obchodního prostředí, tak by se zastavil vývoj, protože by stačila jedna značka auta pro všechny, aby vůbec se mohly lidé svést. Stačila by jedna značka televize. Stačil by jeden druh nábytku, protože co tvoří konkurenci? Snaha o komerční proniknutí na trh a prodání zboží. A tato snaha nutí vývojáře a vynálezce, aby vymýšleli pořád nové a nové a lepší věci a záležitosti. ....“

Komentář TZM ČR:

Plýtvání, jaké zažíváme dnes kvůli konkurenci, kdy je pro minimalizaci nákladů (ceny) vyroben výrobek z těch „nejhorších“ možných materiálů a těsně po záruce odchází, je do nebe volající. Konkurence nutí každý rok výrobce, aby vnucoval lidem nový výrobek (za pomoci marketingu), který nepotřebují, z důvodu udržení zaměstnanosti (výplaty, splácení dluhů, udržení HDP atd.). Tento výrobek má pouze minimální změny, které by šly v efektivním systému uplatnit výměnou součástky (upgradem). Výsledkem je neuvěřitelné plýtvání zdroji planety Země. Konkurence nevytváří pokrok, ten vytváří vědci a technici, kteří mají zajištěny životní potřeby, protože skutečnou motivací nejsou peníze. Konkurence ani v nejmenším nemůže myslet na jakoukoli recyklovatelnost a skutečnou hospodárnost v technickém slova smyslu. Zde chybí znalosti o pojmech jako je Tržní efektivita a Technická efektivita. Dále o Plánovaném zastarávání a jakým způsobem jsou strukturálně nuceni uvažovat občané, podnikatelé a firmy. Je to strukturálně donucovací mechanismus. Dále bych doporučil se zabývat např. ukazatelem ekonomického růstu (HDP), cyklickou spotřebou, inflací, cenou a hodnotou atd. Pan Kapal posuzuje věci pouze z úzkého referenčního rámce, který mohl být akceptován možná ještě před 100 lety, ale v dnešní době je již nedostatečný a svým způsobem i nebezpečný pro celou společnost. Nevzdělanost, neinformovanost a šíření nepodložených názorů a pomluv se může stát největším zabijákem na této planetě.

„Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, na které vznikl. Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“

- Albert Einstein


Čas v záznamu: 00:24:22 | Vladimír Kapal (volná interpretace):

Dále pan Kapal popisuje, jak každé kataklyzma např. války posouvají lidstvo technicky kupředu (ponorky, torpéda, radary, turbomotory). Obhajuje komerci jako motivaci pokroku.

Komentář TZM ČR:

Samozřejmě, že každá doba vytváří druh motivace, která následně přináší výsledky. Stejně tak jiná doba by měla jiné (možná smysluplnější) způsoby motivace a přinesla by nesrovnatelně lepší výsledky. Možná by byly objeveny mnohem lepší motory než za války. Protože každý výzkum ve skutečnosti sleduje účel. Pokud bude účelem finanční a majetkový zisk a zabíjení, pak výzkum přinese efektivnější marketing a zbraně. Bude-li účelem prozkoumávat vesmír, výzkum zcela přirozeně přinese takovou technologii, o které se nám ani nezdálo. Nikdo ale přece nepopírá dočasný kulturní význam peněz a různých jiných „kataklyzmat“, která jsou v dané době potřeba pro probuzení masy lidí krok za krokem. Hnutí Zeitgeist si vždy uvědomovalo význam eko-bio-sociálních tlaků na vývoj tzv. „živé hmoty“. Ukazujeme ale, že jak doba postupuje a vznikají nové technologie, objevují se nové možností a jiné cesty. Každý systém může mít v sobě skryté „vady“, které nemusí být rozpoznatelné na začátku. Tržní kapitalismus jej měl a má také. Tyto „vady“ se ale začaly více projevovat právě s příchodem technologie, která umožnila efektivněji uspokojovat lidské potřeby. Konkurence dnes již není „motorem“ pokroku, ale jeho brzdou (zde opět apelujeme na prostudování relevantních témat pocházejících z výzkumů, rozšířit si referenční rámec a nešířit nedostatečně podložené názory). Je velmi pravděpodobné, že pokud by lidé měli zajištěny základní potřeby, mohli by se věnovat odvětvím, která je opravdu zajímají a ne těm, díky kterým přežívají jako otroci.


Čas v záznamu: 00:26:56 | Vladimír Kapal řekl:

„... Zvířata jsou ze své podstaty líná. Člověk byl taky líný. ...“

„... Člověk je do dneška tvor líný. Kdyby člověk neměl motivaci peněžní (finanční), co by ho nutilo, aby pracoval tak usilovně, jako když je na tom závislej finančně? Duchovní prozření? Vyšší vůle poznání? Kdepak. Člověk není jiný než jakékoli zvíře. ...“

Komentář TZM ČR:

Je na to nějaký výzkum? Proč se tedy pes neustále honí za jinými u plotu a chce si hrát? Proč si delfíni hrají? Proč lidé často bezplatně pracují za dobrou věc?

Absolutně nic neříkající a zavádějící tvrzení, které zcela ignoruje realitu. Je, ale možné, že pan Kapal popisuje sám sebe, že možná mluví do rádia za peníze. Nevím a nebudu spekulovat. Vím ale jistě, že já (pisatel tohoto textu) už mnoho let pracuji zcela zdarma v průměru 15 hodin denně včetně víkendu a neměl jsem přibližně 10 let dovolenou, pokud nepočítám občasné vyjížďky na kole. Co mne tedy motivuje k takovéto činnosti? Zdůrazňuji, že ze své činnosti nemám žádný finanční příjem, ale spíše výdaje. Mnoho lidí funguje podobně. Lenost je snad kategorie, která byla zavedena aby popsala neochotu dělat něco k čemu nemám motivaci, což je opět složitým procesem, který má své příčiny. „Lenost“ je tedy rovněž produktem současného socio-ekonomického systému. Z jiného úhlu pohledu lenost jako taková neexistuje. Existuje pouze nedostatek motivace nebo schopností k určité činnosti. Znovu opakuji, že peníze jsou zde opět „dobré“ pouze proto, aby vytvořily náhražku skutečné motivaci, když je potřeba udělat něco, co by člověk jinak nechtěl udělat a společnost nemá jiné prostředky, jak přežít. Toto se ale mění s nástupem technologií, jak již bylo řečeno. Odkud pochází skutečná motivace může být záležitostí např. psycho-bio-energetického výzkumu, faktem ale je, že existuje. Každý z nás s ní má více, či méně zkušenost. Stačí se zamyslet. Dennodenně se s ní setkáváme a pokud by nás myšlení na živobytí neparalyzovalo, všichni bychom dokázali mnohem více.


Čas v záznamu: 00:28:42 | Vladimír Kapal (volná interpretace):

Pan Kapal zde uvádí svůj experiment se dvěma mraveništi, kde doprostřed mezi nimi vložil chleba. Jakmile jej mravenci objevili, začali o něj bojovat (vojáci). Když byl chleba rozdělen na dvě půlky a posunut, pak údajně vznikly ty bitvy dvě. Doporučuji poslechnout celé v kontextu.

Komentář TZM ČR:

Příkladu s mravenci rovněž chybí hlubší analýza. Možná pana Kapala vůbec nenapadlo, že program chování mravenců se vyvíjel celou dobu, co existují a obsahuje sadu instrukcí, které jim slouží k přežití za normálního stavu v relativním nedostatku (zákon o přežití). Mravenci prostě nebyli zvyklí po ty možná miliony let, že by jim někdo pravidelně dával chleba v takovém množství jako pan Kapal. Zde dochází snad k nevědomému popření principu evoluce a přizpůsobování se. Kdyby to tak bylo, dávno bychom vymřeli z důvodu nepřizpůsobení se. Pan Kapal tedy pravděpodobně předpokládal okamžitou modifikaci tohoto evoluční programu, což se nestalo, a z toho vyvodil závěr, že jsou všichni sobečtí a extrapoloval to i na ostatní tvory bez řádného mnohaletého statistického výzkumu. Mravenci prostě reagovali podle „původního programu“, což by se jistě stalo i v případě lidí, kteří jsou zvyklí na obživu za peníze a kdybychom je (peníze) např. ze dne na den odstranili. Každý z nás si dokáže představit, jaká by byla např. situace v supermarketech a jinde po takové náhlé změně bez informací, přípravy a zbavení se strachu z nedostatku a bez řádně pochopeného projektu, co bude následovat. Lidé, stejně jako mravenci, nemají o takové náhlé změně představu. Bez přípravy by takové situaci vůbec nerozuměli. Tento jednoduchý experiment neříká absolutně nic o chování jakéhokoli tvora v dlouhodobém horizontu. Navíc u lidí jsou ještě dominantní tzv. memy (myšlenkové geny), díky nimž se stáváme velmi přizpůsobiví ve velmi krátké době (viz „Definice Hnutí Zeitgeist“). Moderní výzkumy ukazují něco zcela jiného, než tvrdí pan Kapal. Podobné je to s tzv. lidskou přirozeností (povahou). Ta je ve skutečnosti širokospektrální a projevuje se v odlišných prostředích odlišně.


Čas v záznamu: 00:31:04 | Vladimír Kapal řekl:

„... Protože přírodní zákon tvrdí a nutí všechny tvory na světě, aby se zabezpečili, aby mohli přežít. ... Každý člověk má v sobě geneticky zakódováno soukromé osobní vlastnictví. ...“

Komentář TZM ČR:

Tento názor o geneticky zakódovaném soukromém vlastnictví jsem naposled slyšel od svého otce někdy v revolučním období po roce 1989. V té době jsem tomu i věřil a zastával jej, protože z tehdejšího pohledu se to tak skutečně mohlo jevit. Podle politických měřítek jsem byl poměrně dlouho pravicově orientovaný. Myslel jsem, že se za tu dobu lidé trochu poučili a pochopili jak funguje tržní kapitalismus.

Přírodní zákon je komplexní záležitost a dává mnoho možností chování v závislosti na různém prostředí. Jinak řečeno, je to přesně definovaná funkce o velkém množství proměnných. Prostředí nedostatku vytváří zcela jiné předpoklady chování než prostředí hojnosti. Mění se rovněž zaměření. Soukromé vlastnictví není empirickým pojmem a tudíž není ani genetické. Je to pouze dočasné kulturní opatření, jehož kořeny sahají do dob velkého nedostatku. Až zhruba před 200 lety s postupným zaváděním technologií se tento přirozený nedostatek začal automaticky eliminovat a finanční systém začal mít problémy. Aby finanční systém, pomoci něhož vládla určitá elita, mohl přežít, musely se neustále zavádět nové a nové „záplaty“ (k tomu byla a je dobrá politika) atd. Takže pokud jej budeme jako společnost nadále ideologicky ze setrvačnosti a relativního pohodlí podporovat (dnes již nemusíme), zákonitě tím rovněž podporujeme nedostatkové prostředí a tím i stratifikaci společnosti, nízkou kvalitu výrobků, konzum (HDP), odpad, zbytečné vyčerpávání zdrojů, nemoci apod. (viz souvislosti s monetární mechanikou). Cílem pak není dosažení uspokojení lidských potřeb, odstranění zbytečné výroby a plýtvání, vytvoření harmonické a vzdělané společnosti a tím celkového zlepšení života, ale další podpora systému jenom pro systém samotný. Lidský život není v takové zvrácené společnosti důležitý. Vlastnictví vytváří rozdělení a rozpory ve společnosti podle bohatství a přináší stres spojený se získáním, opatrováním a péčí o majetek (a z něho plynoucí kriminální chování). Důkazem je realita za posledních 100 let. Doporučujeme shlédnout následující film (alespoň první hodinu a půl), který se přesně touto problematikou zabývá a prezentuje fakta předních světových odborníků. Jakýkoli problém nelze dlouhodobě vyřešit bez synergického multidisciplinárního vědeckého přístupu. Proto je nutné se vzdělávat a neustále doplňovat poznatky a neustrnout ve středověkém myšlení s omezenějšími znalostmi.


Čas v záznamu: 00:31:50 | Vladimír Kapal řekl:

„... a pokud by nebyly peníze, jak by to vlastně vypadalo? Byly by ještě bytovky nebo by všichni chtěli bydlet v domě s bazénem a zahradou? Je to zkrátka nesmysl.“

Komentář TZM ČR:

V dříve zmíněném filmu jsou ve druhé polovině popsané technologie, které mohou snadno zajistit každému člověku na Zemi mimo jiné i dům s bazénem. Místa máme na planetě dost. Jediný limitující faktor dnes jsou právě peníze a majetek. Každopádně takovéto požadavky má pouze člověk s dnešním smýšlením. Je to určitý druh neurózy vytvořený uměle monetárním mechanismem, majetkem a dalšími faktory (tedy prostředím). Je nutné si uvědomit, že mít bazén je v dnešní době nadstandard a nepatří mezi základní potřeby. Pokud změníme úhel pohledu a uvědomíme si, že prioritou pro lidstvo nejsou bazény, ale aby 3 miliardy lidí na planetě nehladovělo, aby nebyly války a utrpení, zbytečné nemoci a stresy, zbytečná práce pro příjem atd. Toto nemůže nahradit jakýkoli bazén. Opět zde shledáváme nedostatečně široký kontext, který pan Kapal bere v potaz a věříme, že je to pouze důsledek nedostatku informací. Protože to, co nabízí Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích má mnohem větší hodnotu než současné materiální požitky. Celá planeta se může stát rajskou zahradou pro všechny žijící tvory. Takže myšlenka na to mít bazén je z tohoto pohledu naprosto směšná a bezvýznamná, protože hodnoty, které získá každý člověk jsou mnohem vyšší. Toto není utopie. Skutečnou utopií je domnívat se, že současný systém založený na konzumu, penězích, konkurenci, vyčerpávání omezených zdrojů, může dále dlouhodobě fungovat pro více než 7 miliard lidí. Stejně tak jako naivní názory o jeho reformovatelnosti.


Čas v záznamu: 00:32:05 | dotaz redaktora:

32:05 - 32:44 „... Ovšem je otázka, jestli by to taky nevedlo k degeneraci té civilizace, jako to bylo popisováno v různých sci-fi románech o těch civilizacích, které vlastně de-facto nic nedělali, jenom se bavili a ta civilizace vlastně de-facto zdegenerovala.“

Komentář TZM ČR:

Civilizace degeneruje právě nyní a už relativně dlouhou dobu, kdy je lidem odepřeno kvalitní vzdělání, základní zdravotní péče a potrava z důvodu technicky zastaralé peněžní a měnové správy. Řešíme to kriminalitou, alkoholem, drogami atd. Zdrojů je na planetě dost. Kdyby tomu tak nebylo, jak by dnes mohl ještě tento neekonomický, plýtvající, konzumní systém fungovat? Rizikem ovšem je, že si i tyto zdroje tímto způsobem velmi rychle vyčerpáme (je to exponenciální funkce nikoli lineární). Degenerujeme tím, jak nám média vnucují neustálý konzum umělých jedovatých potravin právě kvůli konkurenci, aby byly co nejlevnější. Lidé se rodí s touhou prozkoumávat a poznávat (skutečná motivace), která je v pozdějším věku umlčena tím, že nás systém donutí vnímat vše skrze peníze.


Čas v záznamu: 00:32:44 | Vladimír Kapal řekl:

„... Ty jsi říkal, že oni tvrdili, ti příznivci toho hnutí, že počítají s tím, že by všichni nepracovali. Že by pracovali jenom někteří. A proč ti někteří by měli pracovat, když by měli stejné požitky, jako ti, kteří nepracují? ...“

Komentář TZM ČR:

Naprosto chybné chápání toho, co bylo sděleno. V tomto bodě už skutečně nechápu, proč pan Kapal, pokud si nebyl ochoten alespoň jednou přečíst skripta „Definice Hnutí Zeitgeist“ se s námi nespojil a nepoložil otázky, které mu nejsou jasné. Namísto toho naprosto ztrácí čas nesmyslným debatováním o ničem a mystifikuje posluchače. Proč nečerpá informace přímo od zdroje a rozvíjí svoje nepodložené dohady. Toto se týká bohužel i pana redaktora, který byl rovněž nepřipraven na tuto debatu.

My prezentujeme, že pro zajištění funkce novodobé společnosti by bylo zapotřebí technicky jen malé procento lidí (což je už i současná realita). To neznamená, že by nikdo nedělal nic. Jak to bude fungovat je rozhodnutí lidí, ne Hnutí Zeitgeist. Je mnoho možností. Jednou z nich, např. v tzv. „přechodném období“, je jednoduché rozdělení práce mezi všechny tak, že by nakonec každý pracoval třeba pouze dvě hodiny týdně. Navíc už dnes dělá naprostá většina lidí práci nepřínosnou společnosti. Dostávají za ni tedy peníze právem? Když se tato práce například vlivem nevyhnutelné automatizace zruší, tak taky nebudou pracovat. Celou společnost již dnes ve skutečnosti živí pouze malé množství lidí (vysoká energetická výměna = pracují za nás stroje). Drtivá většina se „pohybuje v kruzích“ a vyčerpává zdroje. Druhá věc je chybný předpoklad, že lidé se budou flákat. Pokud budou žít v systému, který se o ně postará, tak se budou chtít i oni postarat o tento systém a dobrovolně se budou hlásit a dokonce se možná i „prát“ o možnost pomoci (skutečná motivace), protože je možné, že v tom může spočívat i jakýsi nový společenský status. Opakuji, je mnoho možností. Výzkumy jednoznačně prokazují, že lidé přirozeně chtějí pomáhat ostatním. Hlavní, co je potřeba, je odstranit překážky, které tomu brání a kvůli kterým plýtváme svým potenciálem.


Čas v záznamu: 00:33:54 | dotaz redaktora + Vladimír Kapal (volná interpretace):

„... že by vymizely vraždy, což si myslím, že je holej nesmysl. On je to nesmysl i s těma krádežema.“

Komentář TZM ČR:

Krádeže jsou vždy podmíněny ziskem (i nefinančním). Teoreticky ve společnosti, kde nic „nechybí“, není potřeba krást a závidět. Naprostá většina vražd zmizí, jelikož je spojena s finančním / majetkovým ziskem. Nenávist nejčastěji plyne ze závisti, sporů o majetek a víru. Mohou zůstat např. zločiny z vášně, které budou ovšem také postupně mizet, jak se společnost bude vyvíjet a vzdělávat, čímž bude schopna mnohem efektivněji řešit příčiny těchto symptomů, což právě dnes není možné z důvodu sociální paralýzy. Také nebudou vznikat stresové situace z nedostatku prostředků, které by zvyšovaly napětí mezi partnery. Opět doporučujeme shlédnout první polovinu zmíněného filmu, který se na toto zaměřuje.


Čas v záznamu: 00:35:30 | Vladimír Kapal řekl:

„... takže nejsem přesvědčen o tom, že by se snížila trestná činnost, protože je lidem stejně tak vrozená, jako je vrozená třeba pracovitost. ...“

Komentář TZM ČR:

Tvrzení vycházející z mylného předpokladu o lidské přirozenosti (povaze) - viz alespoň dokument Zeitgeist: Moving Forward, případně další výzkumy vědců za posledních několik dekád. Pan Kapal i zde zcela ignoruje vliv prostředí. Navíc je v závěru vidět rozpor s jeho předchozím tvrzením: Tvrdí, že je lidem vrozená pracovitost, přitom ale na jiném místě tvrdí, že lidé bez peněžní motivace pracovat nebudou. Samozřejmě, že pojem práce je zavádějící. Vyvolává v lidech spíše představu současných pracovních činností spojených např. se zaměstnáním. V budoucnu můžeme spíše mluvit o tom, kdo má jaké aktivity apod. Jakákoli činnost bude dobrovolná (nebude strukturálně vynucená monetárním mechanismem). V takovém svobodném prostředí budou lidé pravděpodobně více aktivní než kdy jindy v minulosti, i když to nebude v zemědělství, ve výrobě nebo administrativě (ta je téměř zcela a ve vzdálenější budoucnosti zcela automatizována). Budou např. více pečovat o sebe, své zdraví, další lidi, ekosystém, budou mít více sportovních aktivit a jiných zájmů, budou se sami od sebe chtít neustále vzdělávat i za pomocí různých institucí k tomu vytvořených, nikoli proto, že by museli, ale proto, že to bude zajímavé (skutečná motivace), apod. Společenský zájem se stane osobní záležitostí. Výzkum a vývoj nových technologií je již dnes záležitostí méně než 1 % populace, takže nic nového. Pravděpodobně dojde spíše k explozi kreativity, protože se všem „uvolní ruce“ a budou moci realizovat svoje nápady i tím, že se uvolní veškeré patenty a tajné technologie, které jsou dnes utajeny kvůli konkurenci, finančnímu zisku a nebezpečí, jež tyto technologie v současném systému představují - např. zneužití jednotlivci, skupinami, státy proti ostatním z důvodu strachu o vlastní přežití nebo zisk (opět, je to strukturálně vynucené současným systémovým mechanismem, nikoli politiky). Dalším argumentem, který mluví ve prospěch exploze kreativity a spolupráce je Open Source. To snad ani nemá cenu rozebírat. Dnes je to známá záležitost, plně prokázaná a rozvíjející se. Lidé po celém světě pracují zdarma např. na vývoji software a jiných záležitostí.


Čas v záznamu: 00:36:11 | Vladimír Kapal řekl:

„Nabyl jsem dojmu, protože Hnutí Zeitgeist vzniklo ve Spojených státech v roce 2009, to znamená, v prvním roce po vypuknutí ekonomické krize, zda-li za tímto hnutím nestojí stejní lidé, kteří kdysi založili hnutí Greenpeace a nebo Amnesty International, protože víme dnes už čím a kým jsou tyto organizace placeny. ... Chtějí zabránit provozu jaderným elektrárnám, i když je dneska naprosto zřejmé, že jaderná elektrárna je nejbezpečnější a nejekologičtější provoz a bez ní by se ten svět neobešel.“

Komentář TZM ČR:

Opravdu nemohl pan redaktor Dukát a pan Kapal udělat pořad o něčem smysluplnějším a konstruktivním než rozebírat do nekonečna dohady a pomlouvat? Kdyby si oba pořádně nastudovali naši publikaci Definice Hnutí Zeitgeist, která je vidět na všech stránkách na našem webu a nedá se přehlédnout, mohli se těmto naprostým nesmyslům, dezinformacím a názorům vyhnout. Kde zůstal zdravý selský rozum, inteligence a zodpovědnost před veřejností?

Hnutí vzniklo v roce 2008 s vydáním filmu Zeitgeist: Addendum. Nestojí za ním ani zakladatelé Greenpeace ani Amnesty International. Založil jej Peter Joseph. Vzniklo zcela spontánně, jako reakce na zhoršující se podmínky na planetě Zemi. Často se o něm říká, že je to imunitní systém společnosti, který začal reagovat na stávající socioekonomickou situaci. Hnutí Zeitgeist nepřijímá žádné dotace.

Co se týče jaderné energetiky, zde se opět jedná o tvrzení, které není pravdivé. Nevím kolik potřebuje ještě svět důkazů, aby pochopilo tuto hrozbu a nebezpečí pro celé lidstvo (Černobyl, Fukušima a mnoho dalších). Dnes jsou stále určitá území a části oceánů zamořena radiací kvůli haváriím v minulosti. Nehledě na to, že energie máme dostatek z obnovitelných zdrojů. Opět se tomu podrobně věnujeme v našich skriptech a jiných materiálech. Možná by bylo vhodné si zjistit, jak se (ne)likviduje jaderný odpad a jaké to má důsledky. Bezpečnost jaderné elektrárny je pouze taková, jaké peníze se do ní dají. V minulosti byla skupina, která chtěla tento nedostatek demonstrovat a bez problému se dostala do elektrárny. Zde jsou např. další dost zásadní informace, zapněte si slovenské titulky. Názor, víra a dojmy je jedna věc, ale fakta, důkazy, analýzy a výpovědi odborníku s mnohaletou zkušeností v daném oboru mají v těchto případech větší hodnotu. Jednoduše nevěřit všemu, co sděluje mainstream, ale i mnohdy nezávislá média.


Čas v záznamu: 00:38:32 | Vladimír Kapal řekl:

„... Ještě než budete volat, tak velice důležité upozornění. Nemám nic proti lidem, kteří Zeitgeistu věří. Je to jejich názor a já jejich názor respektuji. Já mám názor jiný. A to je asi tak všechno, co bych k tomu měl dodat, protože každý máme mít právo na postoj, názor a chování. ...“

Komentář TZM ČR:

Pokud bychom přemýšleli podobně jako pan Kapal, tak právě v tento moment bychom mohli vyslovit podezření (podobně jako to pan Kapal udělal v předchozím vyjádření o Hnutí Zeitgeist), a to, jestli náhodou není pan Kapal nasazený lidmi, kteří za každou cenu usilují o zachování současného stavu věcí. Protože zdůrazňovat, že každý má právo na svůj názor (jako kdyby to lidé nevěděli) je velmi podobné výroku „mějte různé názory, protože tím zůstanete rozděleni a nejednotní, nebudete věcem rozumět a budete lépe ovladatelní.“ Kdo tedy ve skutečností stojí za panem Kapalem? Kdo jej financuje aby šířil takovéto dezinformace a svým sugestivním hlasem manipuloval s veřejností?

Samozřejmě, že ve skutečnosti jej z ničeho takového neobviňujeme. Pouze se tímto snažíme poukázat na různé úhly pohledu a na to, jak lehce si člověk včetně pana Kapala může udělat svůj závěr (názor) když nemá dostatek informací ke zpracování - např. když si pořádně neprostuduje materiály které prezentuje Hnutí Zeitgeist. To, že má každý právo na svůj názor, snad ví každý. A samozřejmě nikdo nikomu jeho názor ani vzít nemůže. Ale neustále to zdůrazňovat namísto toho, aby byli lidé spíše vyzývání k sebevzdělávání a analýzám faktů a tím minimalizovali názorovou rozdílnost právě v těchto společensky životně důležitých záležitostech, je přinejmenším neprofesionální.

Nyní si i my dovolíme vyslovit názor. Myslíme si, že lidé kteří podle pana redaktora věří Hnutí Zeitgeist, nejsou obhájci tohoto hnutí proto, že by jejich vztah byl založen čistě na víře. Jsme přesvědčeni, že lidé sympatizují s Hnutím Zeitgeist z čistě racionálního důvodu. A to právě proto, že je to jediné hnutí na světě (nepočítám Venus Project), které má jasnou racionální vizi s konkrétními kroky, má představu o i možných přechodných obdobích, má multidisciplinární záběr založený na teorii systémů a vědecké metodě, která se jako jediná osvědčila při řešení jakéhokoli problému (pokud byla použita) a snaží se nešířit názory, které by mátly veřejnost. Není to pouze klasická věda a technologie, kde tuto metodu lze použít. Jinými slovy, lidé v Hnutí Zeitgeist se snaží chovat odpovědně vůči světu, ve kterém žijeme. A to v žádném případě nejde bez multidisciplinárního přístupu, protože jakákoliv oborová neznalost zkresluje celkový pohled na svět a společnost.


Čas v záznamu: 00:39:25 | Vladimír Kapal (volná interpretace):

V dalším vyjádření pan Kapal přirovnává Hnutí Zeitgeist k sektě, mluví o politice, duchovním poznání, síle myšlenky atd. Zde je rovněž zřetelně vidět, že vůbec nemá jasno v pojmech. Přitom tvrdí, že je pragmatik. Nutno poslechnout.

Komentář TZM ČR:

Toto snad ani nemá cenu komentovat. Je tam mnoho tápání spekulací atd. Je vidět, že mnohdy neví, co si má myslet, což je samozřejmě důsledek jeho nezodpovědnosti se na pořad dostatečně připravit (jeden den nestačí). Posluchač znalý věcí si udělá svůj závěr sám.


Čas v záznamu: 00:41:09 | Vladimír Kapal řekl:

„... Jak to změnit. Nějakým duchovním poznáním? Nějakou silou myšlenky? Ne. ...“

Komentář TZM ČR:

Nutno poslechnout kontext. Zde pan Kapal zcela ignoruje realitu a jenom poučuje. Jako kdyby nevěděl, že k jakékoli smysluplné akci předchází myšlenkový proces. Čím je tento myšlenkový proces hlubší, tím je i následná akce smysluplnější. V tomto bodě pan Kapal zcela popírá přírodní zákon. Svým sugestivním hlasem (možná nechtěně) vnucuje posluchačům svoji doktrínu. Co třeba, kdybychom nejlépe všichni vůbec nemysleli (pokud je to vůbec možné), vyrazili do akce (i když i k tomu je potřeba trochu myslet) a v afektu, plni emocí se vzájemně kvůli různým názorům pozabíjeli. Opět mám silné podezření, že pan Kapal je „nasazen“ k matení veřejnosti. :-)


Čas v záznamu: 00:41:45 | hlas volajícího posluchače:

„... Myšlenka ještě nic nezměnila, ale revoluce v pravém slova smyslu mění“

Komentář TZM ČR:

Samozřejmě, že jakákoli akce věci mění. Je ale nutné si uvědomit, co ji předchází. Která revoluce v historii přinesla pozitivní změny? Myšlenka vždy předchází jakékoli akci. Je tedy její příčinou. Každá akce je o to víc smysluplnější, o co hlubší myšlenkový proces jí předchází. Dalo by se tedy volně říci, že jsou to myšlenky, co mění svět.

A co třeba výzkumy v oblasti kvantové mechaniky? Jak je výsledek experimentu závislý na přítomnosti pozorovatele. Tyto poznatky jsou známé již téměř 90 let.

Zde je vidět, jak se veřejnost nechá lehce zmanipulovat určitým hlasovým projevem. Je to podobné, jako když si pustíme hudbu a necháme se „bezmyšlenkovitě“ unášet melodií a relaxujeme. V tomto případě to ale dává smysl a je nám jasné, že slova písně nemusí přesně popisovat realitu. Zde to ale nevadí. Začne to vadit až v okamžiku, kdy se jedná o naše přežití, které je závislé na tom, jak dobře porozumíme procesům, na kterých náš život závisí. A čas běží.


Čas v záznamu: 00:45:08 | Vladimír Kapal řekl:

„... ale svět je v současné době nastaven tak, že bez tohoto zrůdného ekonomického systému to zřejmě nepůjde a změnit je to práce a běh na staletí. ...“

Komentář TZM ČR:

Tak moc času nemáme. Podle mnoha studií světu dojde vlivem požívání chemikálií (vyšší konkurenceschopnost) pitná voda a orná půda v roce 2030. Také fosilní paliva budou v těchto letech z velké části vyčerpána (kvůli exponenciálnímu růstu na mnoha úrovních). Ekosystém, který zajišťuje naše přežití, se začne prudce rozpadat. Zde bych opět apeloval abychom místo prázdného názorového filozofování si rychle nastudovali fakta a připojili se k některým z projektů případně přišli se svým vlastním a současně postupně přestávali podporovat tento systém. Existuje mnoho nenásilných způsobů.

Jedině vize nového modelu může být tou skutečnou pozitivní motivací pro relevantní zásadní změnu. Vše ostatní jsou pouze dočasné záplaty, vycházející s úzkého, omezenějšího pohledu na svět, i když chápeme, že některým pokusům o změnu se nemůžeme vyhnout a některé přechodné změny ve společnosti lze uskutečnit i nátlakem na současný politický systém. Nicméně toto není hlavní zaměření Hnutí Zeitgeist.


Čas v záznamu: 00:49:02 | Vladimír Kapal řekl:

„... Já mám ve zvyku, Martine, studovat materiály, nechtěl jsem o tom mluvit. Já jsem to studoval celý den ty materiály o Zeitgeistu. Hledal jsem tam jasné krátké teze. Našel jsem prd! Našel jsem spoustu slov, spoustu blabla keců, ale jediný fakt na stránkách Zeitgeistu jsem nenašel ... nenašel. Já jsem chtěl vidět teze ... teze. Ne články o tom, že to není komunismus, že to je něco jiného. Z filozofického hlediska to komunismus je. Je to stejné jako utopie. Tak to vidím já. Já jsem to odmítal tohleto a bojoval jsem proti tomu, takže se nezlob, že já tomuto nevěřím.

Komentář TZM ČR:

Pokud odhlédneme od toho, že na našich stránkách je na každé podstránce odkaz na 320 stránkovou příručku (152 stránek českého překladu) s přibližně 900 odkazy na studie a literaturu podporující tuto věc a také odkazy na filmy od zakladatele Hnutí (zdarma a s dabingem), které vysvětlují podrobně funkci systému a předkládají argumenty předních odborníků z mnoha odvětví, včetně genetiky a kriminality, jenž si pan Kapal mohl nastudovat, aby se vyhnul těmto pomluvám, tak zde uvedeme tyto příklady faktů:

Například, naše užívání monetárního systému, který je založený na zisku, se stalo jedním z největších ničitelů přírodního světa a udržitelných lidských hodnot. Celá světová ekonomika vyžaduje k funkčnosti „cyklickou spotřebu“, což znamená, že peníze musí neustále obíhat. Tím pádem musí být neustále zaváděno nové zboží a služby, bez ohledu na stav životního prostředí a skutečné lidské potřeby. Tento „trvalý“ přístup má fatální následky, protože zdroje, jak víme, nejsou jednoduše neomezené. Zdroje jsou omezené a Země je neodmyslitelně uzavřený systém. Stavět na potřebě neustálé spotřeby kvůli udržení lidí zaměstnaných, a tím udržení systému v chodu, je na omezené planetě eko-sebevražedné. Skutečný cíl ekonomiky, podle definice, je strategicky zachovávat a vytvářet efektivitu. Dnešní systém však vyžaduje opak (viz pojmy „Technická efektivita“, „Tržní efektivita“, „Plánované zastarávání“, ...).

Zde se zdá, že pan Kapal je hluboce poznamenám minulostí. Otázka tzv. komunismu jej zřejmě velmi pálí. Vytvořil si pevné neměnné názory a pokud během jednoho dne nenajde ve studijních materiálech něco, co podpoří tyto jeho názory, pak to automaticky zavrhne a dál se tomu nevěnuje. Výsledek je takový, jaký právě vidíme. Zaměňuje pojmy s dojmy. Zdá se že kromě kategorií Komunismus, Kapitalismus, Socialismus, ... si nedokáže nic jiného představit (co není černé, to musí být zákonitě bílé). I toto je dobrým důkazem, jak je člověk ovlivněn prostředím, ve kterém vyrůstá. Jeho neochota se věcem věnovat podrobně, mluví sama za sebe. Samozřejmě, že chápeme, že tak zásadní změna postoje (názorů), které pan Kapal zastává by jej hodně bolela, protože by musel možná přehodnotit většinu toho, v co dnes věří. Jenom důkladné prostudování „Definice Hnutí Zeitgeist“ by mu trvalo minimálně několik dní, aby měl vůbec šanci si vytvořit nějaký smysluplný obrázek o Hnutí Zeitgeist. Nepočítám do toho těch 900 odkazů na relevantní zdroje, které materiál obsahuje. Žádný člověk nechce dobrovolně podstupovat jakoukoli bolest. Proto tomu rozumíme. Zásadně ale nesouhlasíme se způsobem, jakým byl vytvořen celý tento pořad „O nás bez nás“. Jeden náš příznivec na Facebooku to okomentoval slovem „poprava“.

Nejlépe to vystihl Jacque Fresco, zakladatel projektu Venus, kterému je dnes přibližně 100 let a který svými zkušenostmi přesahuje nás všechny:

„Pokud se snažíte přemýšlet o budoucnosti, zapamatujte si toto: Proces, kterým přemýšlíte o věcech je založen na naočkování, které vám dala společnost. Takže rozsah vašich myšlenek je omezen dominantními hodnotami vaší společnosti. Než se naučíte být flexibilní ve svých hodnotách, zabere to hodně času.“

- Jacque Fresco


Čas v záznamu: 00:49:50 | hlas redaktora:

„Co kdybysme se přímo spojili s Hnutím Zeitgeist a probrali ... tak samozřejmě, pánové mají možnost zavolat do vysílání, že jo. Určitě není problém ...“

Komentář TZM ČR:

Bohužel nikdo z nás nebyl o vysílání informován a není v našich silách sledovat vše. Toto považujeme za nezodpovědnost ze strany redakce. Vidíme to stejně jako posluchač. Opět, pokud bychom byli podobného smýšlení jako pan Kapal, mohli bychom si myslet, že pořad byl záměrně volen bez nás.


Čas v záznamu: 01:07:38 | hlas redaktora (dotaz posluchače):

„... Jak by se Zeitgeist vypořádal s náboženskými fanatikami? Zavedl by koncentrační tábory?“

Komentář TZM ČR:

Náboženští fanatici vznikají v prostředí, které ovlivňují mocní lidé (vůdci) s touhou po větší moci (mechanismus). Bez možnosti vlastnit majetek nemůže mít člověk ani moc a nemůže manipulovat lidmi. Fanatici jsou a musí být financováni. Bez donucení se prosadí totiž pouze ta myšlenka, která je „správná“.

Poznamenejme, že Zeitgeist představuje princip / myšlenkový tok odvozený z přírodních zákonů a vědeckou metodu aplikovanou samozřejmě společně se systémovým přístupem. Tím, že informujeme pomáháme vzniknout předpokladům pro budoucí sjednocení lidí na základních věcech, jako jsou životní potřeby (nezávislé na náboženství), což je důležité pro udržitelnost. Držíme se pouze faktů, výzkumů a věcí které již jsou vyzkoušené a fungují. Tzn. model společnosti, který byl vytvořen vychází z technologií, které již dnes používáme, takže žádné fantazie ani utopie. Nevymýšlíme si. Víme, že je to technicky reálné, pokud se lidé pro to rozhodnou. Extrapolace již byly provedeny. Podmínkou vzniku nové ekonomiky (té skutečné) je ale odlišný přístup k řízení a rozhodování než jsou lidé dnes zvyklí. Hnutí Zeitgeist nikoho nebude přesvědčovat, to dělají právě tradiční vůdci, jak osobně, tak formou různých písemných proklamací apod. Hnutí Zeitgeist nechává lidi, aby se spíše přesvědčili sami. Eko-bio-sociální tlaky nás všechny dříve nebo později k tomu donutí. V podstatě by se dalo říci, že vůdcem nás všech je příroda samotná a vědecká metoda, prostřednictvím které směřujeme k poznání a tím i k lepší společnosti, pokud na to máme. Pan Kapal hledal v našich materiálech jakési teze, protože je tak pravděpodobně naučený a přesvědčený, že pouze tímto vůdcovským způsobem se dá uskutečnit společenská změna. Ano, určitě dá, ale politika nebude moc odlišná od toho, co už známe, pokud se to uskuteční v současném mechanismu. Možná si neuvědomuje, že ta skutečná změna se děje i tak, a to čím dál tím rychleji, i když zde žádný tradiční vůdce není. Ona totiž skutečně přichází „zespodu“ prostřednictvím eko-bio-sociálních tlaků, které působí na každého bez rozdílu, protože jsme všichni pevně svázáni s tímto prostředím. Pouze tímto způsobem, se lidé mohou probudit, dobrovolně „dovzdělávat“ a správněji pak rozhodovat. Vše je podrobně vysvětleno v našich materiálech. Chápeme, že pro mnoho lidí bude velmi obtížné tento bod pochopit, protože celý život byli vychováváni systémem aby moc „nemysleli“. Věříme, že až pan Kapal překoná svoje dogmata, přestane hledat jenom teze, bude se chtít doopravdy něco dovědět o tom, jak je definováno Hnutí Zeitgeist a podrobněji se seznámí alespoň s některými doporučenými materiály, změní názor a najdeme společnou řeč.Čas v záznamu: 01:08:22 | Vladimír Kapal řekl:

„Já jsem, opakuji, velice podrobně - celý den jsem tomu věnoval - bylo to asi 14 hodin - jsem studoval stránky českého Zeitgeistu a hledal jsem tam fakta, hledal jsem tam teze. Protože mě strašlivě zajímají teze! To znamená, co chceme, k čemu směřujeme. Bohužel, takto bodově označené teze, tak, jak to je ve všech politických stranách a hnutích, které na začátku napíšou chceme to, to, to, to, to ... , tak tyto informace jsem tam nenašel. Já můžu jenom říct to, co jsme vyposlechli z různých pořadů, že třeba Hnutí Zeitgeist chtělo a pravda, od toho prý upustilo, chtělo zdanit nebo fakticky platit pronájem, aby lidé museli platit i pronájem, ze svých zahrad, domů, který si za své několikrát zdaněné peníze koupili a postavili. ...“

Komentář TZM ČR:

Zde se pan Kapal opět dopouští hrubé mystifikace veřejnosti. Také požadované teze má Hnutí Zeitgeist na svých stránkách, které tam byly mnoho měsíců před tímto vysíláním. Stačí si najít v menu „Často kladené dotazy“ a najde mimo jiné i zmiňované teze a jejich podrobnější popis. Pokud pan Kapal není dostatečně sběhlý ve vyhledávání pomocí „Menu“, mohl nás kdykoli kontaktovat písemně nebo telefonicky pro pomoc s navedením. Ani toto neudělal. Zde je odkaz přímo a pro jistotu, abychom minimalizovali další výmluvy, uvádíme ještě zvlášť i požadované teze:

http://www.zeitgeistmovement.cz/casto-kladene-otazky-faq/

(5) Jaké jsou některé z hlavních charakteristik navrhovaného řešení (RBEM)

1. Žádné peníze nebo tržní systém
2. Automatizace práce
3. Technologické sjednocení Země za využití teorie systémů
4. Přístup nad vlastnictvím
5. Soběstačné/lokální město a produkční systémy
6. Věda jako metodologie pro vládnutí

Všechny body jsou samozřejmě podrobně rozepsané (viz uvedený odkaz).

Co se týče placení pronájmu, o tom nemáme žádné informace. Sami jsme žádnou takovou informaci nikdy neprezentovali a nemáme ji ani v žádných starých ani nových materiálech. Pokud něco takového opravdu zaznělo, muselo dojít k hrubému nepochopení řečníka. Šlo by spíše o spekulativní řešení současných problému současnými metodami a rozhodně by šlo o zdanění pouze bohatých. Takovéto metody rozhodně neuznáváme. Mohou je možná požadovat některé politické strany, ale z našeho pohledu by to byla pouze jedna ze záplat v přechodném období. Tato informace není v souladu s myšlenkovým tokem Hnutí Zeitgeist a vzhledem k tomu, že pan Kapal neuvedl zdroj, považujeme tuto informaci opět za pokus o mystifikaci veřejnosti.


Čas v záznamu: 01:11:20 | Vladimír Kapal řekl (reakce na příspěvek Pavla Hlávky):

„... Musím na tvůj dotaz využít svého filozofického vzdělání. Názor. Názor je z filozofického hlediska vyjádření myšlenkového postoje a zastávání určité formy myšlení. Tudíž názor není nic špatného. Naopak, názory jsou jenom vyjádřením vnitřního přesvědčení o určitém problému.“

Komentář TZM ČR:

Je to tedy vyjádření myšlenkového postoje, který nemusí být postaven na téměř vůbec žádném podloženém základě. To je ten problém, o kterém Pavel Hlávka mluví. Názory společnost rozdělují, fakta a vědění naopak sjednocují. Je proto na odpovědnosti každého člověka, aby si dal pozor na to, co sděluje, obzvláště v médiích. Pokud člověk nemá odpovědnost, pak mu zřejmě nezáleží na faktech a vědeckých výzkumech a šíří nepodložené a nepravdivé názory. Takovému člověku ve skutečnosti nejde o hledání principů, jak věci fungují, ale o jeho vlastní ego a víru. Co může být relevantnější než statisticky podložený výzkum? I zde se zdá, že pan Kapal si neuvědomuje svou odpovědnost.


Čas v záznamu: 01:14:21 | hlas redaktora (dotaz posluchače):

„... Já myslím, že svoboda je hospodářská nezávislost. ...“

Komentář TZM ČR:

V tom případě nemáme svobodu vůbec žádnou, protože jsme závislí na penězích. I se soběstačným domem přijde brzy zákon (už se o tom mluví), který vám nařídí připojit se na síť, protože tak prostě systém pracuje. Navíc takový dům si může dovolit pouze bohatý člověk. Takže svoboda je jen taková, jak Vám Vaše peněženka dovolí. Dokud jste jakkoli závislý na penězích, tak o svobodě nemůže být ani řeč. Žádný majetek Vám svobodu a kontrolu nad osudem nezajistí, protože se také stáváte otrokem majetku při jeho údržbě atd. Je to iluze. Ovšem jako snahu o osvobození to nezavrhujeme. I když je to pouze v rámci „myšlení uvnitř krabice“ a nemá to nic společné s dlouhodobou udržitelností.


Čas v záznamu: 01:17:35 | hlas redaktora:

„... nemají vlastně žádnou strategii, jak vlastně těch cílů, co oni prosazují dosáhnout.“

Komentář TZM ČR:

Možných strategií je mnoho. Ta hlavní, kterou se Hnutí zabývá je šíření podložených informací o skutečném stavu technologií, zdrojů planety a přírody, aby lidé sami chtěli změnu a pracovali pro ni. Dalšími možnostmi jsou například Nepodmíněný základní příjem (NZP), tlak na budování automatizovaných farem a elektráren, aby mohly být postupně snižovány ceny a nakonec došlo k odstavení monetárního systému, vybudování experimentálního města, které ukáže funkci v praxi, tvorba virtuálního ekonomického modelu uplatnitelného lokálně v komunitách a mnoho dalších. Mnoha dalšími aktivitami se zabývají i jiní lidé a organizace a my je budeme podporovat jako jednotlivci. Pro některé z nich však hledáme dobrovolníky. Vše je na našich stránkách. Nerozlišujeme mezi „lidmi v Hnutí Zeitgeist“ a ostatními tam venku, protože to v tomto případě tak není. Všichni jsme na jedné lodi a záleží na všech, zda se potopíme nebo někam doplujeme.

Opět, vše je rozepsáno podrobně v příručce „Definice Hnutí Zeitgeist“.


Čas v záznamu: 01:30:10 | hlas redaktora:

„... Já mám takový dojem, že Hnutí Zeitgeist ... je založeno pro to ..., že založíme jakousi nějakou tuhletu organizaci, uděláme si nějaký web, který prostě bude mít velkou návštěvnost, umístíme na tento web nějakou reklamu a vlastně z toho budeme existovat. Na mě to teda takhle působí. ...“

Komentář TZM ČR:

Nevíme kde pan redaktor k tomuto závěru přišel. Nepopisuje nám náhodou tímto svůj vlastní myšlenkový pochod, jak funguje on sám? Nebo si skutečně nedokáže představit, že jsou lidé, kteří dělají práci bez peněžního příjmu? Mám pocit, že proti nám má něco osobního. Vůbec není věcný a neustále spekuluje. Přitom by se stačilo zeptat.

Na našem webu není žádná komerční reklama a nikdy nebyla a nebude. Jediná reklama, kterou máme je odkaz na Svobodný vysílač, Nový svět a Elia TV a to z toho důvodu, že spolupracujeme - nemonetárně. Jakým způsobem je financován pan redaktor Dukát?

Zdá se, že panu redaktoru Dukátovi nejde o skutečnou podstatu věcí, protože by jinak měl perfektně nastudované jmenované materiály a vedl by debatu i s námi ve studiu naprosto objektivně a věcně. Jeho přístup považujeme za naprosto neprofesionální, manipulativní, čímž si v podstatě shodil své studio tímto svým přičiněním pod úroveň médií hlavního proudu.


Čas v záznamu: 01:30:49 | hlas redaktora:

„Bohužel jsem došel k poznání, že spousta lidí, kteří jsou v Hnutí Zeitgeist, tak dělají něco jiného, než hlásají.“

Opravdu je to poznání, pane Dukát? Nebo hloupá poznámka, která se nepatří? Zajímalo by nás, kolik lidí znáte osobně a dobře v Hnutí Zeitgeist. Otázkou je také, proč by lidé z Hnutí Zeitgeist nemohli dělat něco jiného? Hnutí Zeitgeist není zaměstnání na plný úvazek. Zde nejsou peníze, které dnes potřebuje téměř každý k přístupu ke zdrojům obživy. Výhodou je, že když nás nikdo nefinancuje, tak nás také ani nezkorumpuje. Každý z nás musí Hnutí dotovat svým časem a penězi. Je to méně než nezisková dobrovolná organizace. Jakpak to děláte vy pane Dukát?

Mnoho z nás změnilo naše pohodlná a dobře placená místa i podnikání, abychom se mohli věnovat tomuto myšlenkovému toku co nejvíce, protože už to pokrytectví nešlo dále snášet. Všichni žijeme skromné nekonzumní životy a pracujeme zdarma na užitečnějších věcech, než velká část populace a to nejen pro sebe, což si můžete ověřit zde. Začali jsme si zcela nově zapisovat některé projekty právě pro tento případ, protože lidé, kteří ještě nerozumí životním procesům je stále dost a občas se najde někdo podobný, kdo nemá nic jiného na práci než filozofovat a spekulovat o ničem. Nejsou zde uvedeny stovky překladů z minulosti a jiných aktivit, které provedli lidé, kteří již aktivně u TZM ČR nepůsobí. Nicméně Hnutí Zeitgeist není organizací, která má formální členy. V Hnutí Zeitgeist je v podstatě každý člověk na Zemi, který sám od sebe přišel do tohoto bodu poznání. Přírodní zákony platí v celém vesmíru, takže pokud lidé díky svým zkušenostem a studiu pochopí jak věci fungují stávají se automaticky součástí tohoto myšlenkového toku a proto ani není potřeba tradičního vůdce, který někoho přesvědčuje nebo s ním manipuluje, což je vždy riziko. Lidé vědí, co mají dělat. Kdyby to takto nefungovalo, nikdy by se Hnutí nemohlo během roku rozšířit do celého světa. Je to o probouzení se do reality.


Čas v záznamu: 01:42:11 | Vladimír Kapal řekl:

„... Je to přesně takový způsob demokracie jaký nadiktovalo NWO, Bilderberg, Římský klub apod. ...“

Ani kdyby NWO a ostatní neexistovalo, tak by vyvstala jiná skupina s podobnými cíli, jelikož korupce a třídní vrstvení jsou v tomto ekonomickém systému zabudované díky neustálé motivaci majetkem a penězi. Musí se změnit jádro celého systému. Skutečná demokracie se nemůže projevit pokud myšlení lidí bude svázáno s monetárním tokem jako zastaralým mechanismem pro správu a přidělování zdrojů. Je to strukturálně donucovací proces, jehož výsledkem (symptomem) je mimo jiné i NWO. Takže to, co pan Kapal navrhuje jako řešení je utopie. Přesto my v Hnutí toto samozřejmě vnímáme jako společenský posun vpřed a pokus o změnu za účelem získání dalších zkušeností a poznání, kdy díky tomu časem lidé snad tyto věci pochopí lépe. Moc času ale nemáme.

„Každá revoluce končí tím, když se nová prasata dostanou ke korytům.“

- George Orwell


ZÁVĚR

Vidíme mnoho rozporů, které pan Kapal v tomto pořadu prezentoval. Podle nás nemá jasno v základních otázkách fungování socio-ekonomického mechanismu, tudíž si ani nemůže plně uvědomit problematičnost zásadně změnit věci podle svého scénáře, jenž je založen spíše na víře než multidisciplinární analýze a systémovém přístupu. Zdá se, že jeho osobní životní zkušenost jej silně paralyzuje před novým uvědoměním a přehodnocením prezentovaných názorů. To by se ale dalo ještě pochopit. To, čemu nerozumíme je, že jsme nebyli pozváni do studia, abychom osvětlili záležitosti, které si měl pan Kapal i pan redaktor nastudovat a následně s námi o tom diskutovat. Studium evidentně oba podcenili. Na webových stránkách se nachází velmi podrobné informace včetně těch požadovaných tezí, které údajně pan Kapal nenašel. Všechny základní informace pro uvědomění a tím pochopení celého systémového mechanismu i z historického hlediska se nachází v publikaci „Definice Hnutí Zeitgeist“, kterou si evidentně neprostudoval ani jeden z nich. Důsledkem tohoto nezodpovědného postoje je pořad, který jsme slyšeli. Jeden nepodložený názor za druhým (bez jakékoli reference), který je spíše o víře a přání než o realitě a přírodních zákonech. Nechce se nám věřit, že by si tito pánové nebyli schopni nastudovat alespoň celý základní text, který Hnutí Zeitgeist definuje. Jediný důvod, co nás napadá, je snad úmysl záměrně rozšířit dezinformace o Hnutí Zeitgeist pomocí tohoto média na veřejnost, protože téměř nic, co pan redaktor Dukát a pan Kapal o TZM řekli se nezakládá na pravdě (včetně informací na webu). Každý průměrný posluchač si může po návštěvě našich webových stránek http://www.zeitgeistmovement.cz udělat jasno sám. Otázka je tedy, za jakým účelem byl pořad „O nás bez nás“ odvysílán?

Pro zájemce ještě uvádíme přímý odkaz na naše programové prohlášení, kde jsou v závěru doporučené odkazy ke studiu
http://www.zeitgeistmovement.cz/o-hnuti/

a přímý odkaz na publikaci „Definice Hnutí Zeitgeist“:
http://www.zeitgeistmovement.cz/wp-content/uploads/2015/05/2015-05-10_DEFINICE-HNUT%C3%8D-ZEITGEIST.pdf


Zpracovali: Ing. Petr Taubinger a Michal Mauser